nCloud BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. GÖRÜNTÜ KAYITLARIN TOPLANMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun” veya “Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak nCloud Bilgi Teknolojileri A.Ş. (“Şirket”) (“nCloud”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari güvenliğinin temini amaçlarıyla; 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Verileriniz, MÜŞTERİ sözleşmesi, MÜŞTERİ sözleşmesi ekinde yer alan MÜŞTERİ Resmi evrakları web sitemiz, web tabanlı partallarımız, çağrı merkezlerimiz gibi mecralardan sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Toplanan işbu kişisel verileriniz, nCloud tarafından Kanun’un 5. ve 6. Maddesinde belirtilmiş olan Kanun çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak öncelikle açık rızanız ve sözleşmenin ifa edilmesi, kanundaki açıkça öngörülmüş olması, kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması, tarafınıza tanınacak olan hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması; sizin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeyecek şekilde, nCloud ’ın meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması şeklindeki hukuki sebeplerin varlığıyla doğrultusunda işlenmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibi’nin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel Veri sahibi olarak, 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerinizin işlenmiş olması halinde buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacı ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır. Veri sahibi olarak KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi, nCloud Mali İşler biriminden temin edebileceğiniz “nCloud Bilgi Teknolojileri A.Ş. Başvuru Formu” ile firma resmi adresimize ıslak imzalı olarak kimliğinizi tespit edici belgeler ile bildirebilirsiniz. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, nCloud’ a iletmeniz durumunda nCloud talebinizi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından bir ücret öngörülmesi halinde, nCloud tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.